NEET-nuoret

NEET-nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret kansanopistoissa ja työpajoissa

 

Hankkeen tausta:

Viime vuosina erityistä huomiota on kiinnitetty niihin nuoriin, jotka eivät ole koulutuksessa tai työelämässä. Viimeisten hallitusohjelmien keskeisinä tavoitteina on ollut parantaa nuorten työllisyyttä, koulutuksen läpäisyä sekä osallisuutta. Nämä tavoitteet ovat keskeisiä hallituksen kärkihankkeessa Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan. Hallituksen kärkihankkeiden tavoitteena on kokeilla ja kehittää uusia malleja, joissa kehitetään uudenlaisia palvelurakenteita ja toimijoiden yhteistyötä.

Kansanopistojen toiminnassa on paljon sellaisia elementtejä, joita voitaisiin aiempaa tehokkaammin hyödyntää nuorisotyöttömyyden ehkäisemisessä ja koulutuksen siirtymävaiheiden sujuvoittamisessa. Kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutustarjonta on laajaa ja tarjoaa tälläkin hetkellä erilaisia mahdollisuuksia nuorille, jotka tarvitsevat sosiaalista vahvistumista. Kansanopistoissa on mahdollisuus myös korottaa perusopetuksen arvosanoja. Kansanopistoilla on käytössään opintosetelijärjestelmä, jota on jo voitu tehokkaasti hyödyntää vailla jatkokoulutuspaikkaa olevien nuorten kouluttamisessa. Työpajat puolestaan tarjoavat nuorille mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamistaan ja työkokemuksen kautta parantavat nuorten mahdollisuuksia päästä jatko-opintoihin tai työelämään. Työpajajaksoilla nuoren ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät.

Kansanopistojen ja työpajojen palveluja voitaisiin yhdistää aiemmasta poikkeavalla tavalla uudenlaiseksi nuorille suunnattavaksi palvelukokonaisuudeksi. Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen mukaan kansanopistoilla ja työpajoilla on useita toiminnallisia rajapintoja ja yhteistyörakenteiden hahmottamisella voitaisiin saavuttaa merkittävää lisäarvoa nuorten ohjauksessa opintoihin ja työelämään.

 

Hankkeen tavoitteet ja toteutus:

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen palvelukokonaisuus, jossa yhdistetään oppilaitosten ja työpajojen osaamista. Kokonaisuus suunnataan erityisesti NEET-nuorille. Hankkeen tavoitteena olevan palvelumallin avulla pyritään saamaan nuoret koulutuksen ja työelämän piiriin tai toimimaan muulla tavalla aktiivisesti oman osallisuuden kehittämiseksi. Nuorten näkökulmasta rakennettavan uudenlaisen palvelukokonaisuuden tavoitteena on tukea oppimisvalmiuksien kehittymistä, jatko-opintomahdollisuuksien paranemista, työllistymistä ja osallistumista yhteiskuntaan. Hankkeen tavoitteena on yhdistää opinnollisuus ja työtoiminta nuorelle mielekkääksi ja osaamisen kehittymistä tukevaksi kokonaisuudeksi. Hankkeen avulla kartoitetaan toimivat yhteistyömallit ja toimijoiden osaaminen. Nuorille suunnattu palvelukokonaisuus voisi sisältää esimerkiksi vapaan sivistystyön opintoja, työssä oppimista, perusopetuksen arvosanojen nostamista ja työhön harjaantumista.

 

Hankkeessa toteutetaan yksi kokeilu kansanopistojen ja työpajojen välillä siten, että muodostetaan kaksi kansanopisto-työpaja-paria, jotka rakentavat yhteistoimintaan perustuvat palvelukokonaisuuden NEET-nuorille tai muutoin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Kokeilussa hyödynnetään kansanopistojen ja työpajojen rajapinnaksi edellä mainitussa tutkimuksessa todettuja tekijöitä: sosiaalipedagogista otetta, yhteisöllisyyttä, toiminnallisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta. Suunnittelutyön ja kokeilun perusteella muodostetaan kokonaisvaltainen malli, jossa molempien toimijoiden yhteistyö on jäsennetty.

Hankkeella tähdätään sellaisen yhteistyömallin luomiseen, jota voitaisiin hyödyntää laajemmin kansanopistojen ja työpajojen yhteistyössä. Hanke toimii myös laajemman ESR-hankkeen suunnitteluvaiheena. Hankkeen kokeilu rakennetaan noin kolmen kuukauden mittaiseksi moduliksi ja kohdennetaan 15 nuoren ryhmälle. Nuorille tehdään kullekin yksilöllinen etenemissuunnitelma, jossa yhdistyvät kansanopiston ja työpajan tarjoamat kokonaisuudet siten, että ne lomittuvat nuorelle luontevaksi kokonaisuudeksi. Hankkeen toimijoiden yhteistyön keskeisenä etuna on mahdollisuus kohdentaa toimintaan työpaja-avustuksia, hankerahoja ja vapaan sivistystyön valtionosuuksia. Hankkeessa selvitetään mallia, jolla eri resurssit saadaan palvelemaan yhtenäisenä kokonaisuutena nuorten tarpeita. Kokeilussa hyödynnetään olemassa olevia resursseja, mutta kokeilun mahdollistamiseksi ja mallin kehittämiseksi tarvitaan kehittämishankkeen lisäresurssia. Opiskelijoilta ei myöskään voida periä opintomaksuja.

Hanketta koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry. Yhteistyökumppanina toimii Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Hankkeen toimintaa varten perustetaan ohjausryhmä, joka muodostetaan hankkeen koordinaattorin, yhteistyökumppanin ja kokeilun vastuuhenkilöistä.

 

 


AjankohtaistA

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Vuoden ja 6kk:n linjojen haku alkanut 1.3.2020!


HUOM! Tukiviittomailtapäivät siirtyvät myöhempään ajankohtaan.

Tervetuloa opiskelemaan tukiviittomia Pohjois-Savon opistolle!

Tukiviittomailtapäivät keväällä:

• ke 18.3. klo 12.15-15.30
• ke 25.3. klo 12.15-15.30 

Tarjoamme tukiviittomailtapäiviä perinteisen kesäkurssin sijaan työpaikkaohjaajille, jotka haluavat tulla harjoittelemaan tai kohentamaan tukiviittomistaitojaan.
Ilmoittautumiset jokaiseen iltapäivään erikseen! Ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään viikkoa ennen opetusajankohtia s-postiosoitteeseen: terhi.rasanen@psko.fi.


Hae jatkuvassa haussa:

Pohjois-Savon opiston AMIS-palautteen tulokset ilahduttavat: aloituspalautteessa kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,5. Lue lisää


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja