Opintojen Rahoitus

Opiskelijat voivat hakea valtion opintotukea opintojensa rahoittamiseksi. Tuki koostuu opintorahasta ja asumislisästä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus hakea valtion lainantakausta. Lisätietoja: www.kela.fi

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu vähintään kahdeksan vuotta työelämässä olleille.
Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi

Työttömyysetuutta opiskelun ajalta voi saada TE-toimistossa oleva työnhakija, jonka työnhaku on voimassa. Opiskelijan tulee olla vähintään 25-vuotias. Ehtona on myös, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ja arvioinut opiskelun parantavan opiskelijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Lisätietoja: www.mol.fi

Koulumatkatuki

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km ja koulumatkakustannukset ylittävät 54 euroa / kk. Koulumatkatuen hakemuslomakkeita ja ohjeita saa opintotoimistosta, johon täytetty lomake myös palautetaan.

Toimistossa täytetään oppilaitoksen osuus ja sen jälkeen oppilaitos toimittaa hakemukset edelleen KELA:n toimistoon. Koulumatkatuen myöntää KELA. Lisätietoja saat KELA:n kotisivuilta.

Opintotuki

Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin kuin rahoitusta ei katsota vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. 

  • Opintotuki koostuu
  • opintorahasta
  • asumislisästä
  • opintolainan valtiontakauksesta

Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintoraha on veronalaista tuloa. Opintolainan myöntää hakemuksesta pankki. Lainan takaisinmaksu alkaa useimmiten opintojen päätyttyä. Valtiontakauksen ansiosta lainalle ei tarvita muuta vakuutta. 

Kuka saa opintotukea?

Opintotukea voi saada ammatilliseen peruskoulutukseen ja lisäkoulutukseen, lukion oppimäärän suorittamiseen sekä korkeakouluopintoihin, mikäli opinnot ovat päätoimisia ja kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa.

Mitä tarkoittaa päätoimiset ammatilliset opinnot?

  • opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,4 osaamispistettä/kk
  • kun opintojen laajuutta ei ole mitoitettu osaamispisteinä, on opiskelun edellyttämä työmäärä oltava vähintään 25 viikkotuntia

Miten opintomenestys vaikuttaa opintotukeen?

Opintojen edistymistä ei pidetä riittävänä, jos opiskelija laiminlyö opintojaan tai hänen opintonsa viivästyvät siten, että opiskeluaika tulee olennaisesti ylittämään kyseisten opintojen enimmäistukiajan. Opintojen säännöllisyyttä valvotaan vuosittain opintosuoritusrekisterin ja opiskelijoille osoitettujen tiedustelujen avulla.

Jos opiskelijan suoritukset eivät ole riittävät, opintotuen maksaminen voidaan keskeyttää.

Ammatillisessa koulutuksessa annetun lain mukaan opiskelija tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaa pidennystä (ylitysaika).

Asumislisä

Asumislisä myönnetään opiskeluajan asuntoon, josta käsin voi harjoittaa opintoja. Asumislisä maksetaan vain opiskelukuukausilta opiskeluasunnon asumismenoihin. Asumislisään on oikeutettu lapseton opiskelija, joka asuu vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa.

Asumislisää ei saa opiskelija, joka:
  • asuu vanhempansa luona
  • asuu samassa asunnossa oman lapsensa tai puolison lapsen kanssa
  • asuu omistamassaan tai puolisonsa omistamassa asunnossa
  • olisi oikeutettu oppilaitoksen maksuttomaan asuntolapaikkaan, ellei ole erityisen painavia syitä sille, että opiskelija ei voi ottaa vastaan asuntolapaikkaa

Mikä on opintolaina?

Opintolaina on maksettava takaisin. Selvitä pankissa opintolainasi ehdot ja takaisinmaksuaikataulu. Opintolainan valtiontakaus myönnetään hakemuksesta opintorahaa tai aikuiskoulutustukea saavalle eräin poikkeuksin. 

Lisätietoja opintotuesta saat osoitteesta www.kela.fi


AjankohtaistA

UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 14.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.
Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN OPETTAJA

Haemme opettajaa aikuisten perusopetukseen määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2020-31.7.2021

Tulet olemaan osa innostunutta maahanmuuttajaopetuksen tiimiämme ja opetat matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden lisäksi joustavasti oman kiinnostuksesi ja osaamisesi mukaan myös muita perusopetuksen oppiaineita aikuisten perusopetuksessa opiskeleville maahanmuuttajille. Olet osana tiimiä vastuussa aikuisten perusopetuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Opetusta voi olla myös ammatillisessa koulutuksessa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tutkinnon osassa.

Edellytämme sinulta opettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 ja 1150/2017 mukaisesti. Katsomme eduksi monipuolisen opetus- ja ohjauskokemuksen, kokemuksen S2–opetuksesta ja/tai erityisopetuksesta sekä hyvät verkkopedagogiset taidot.

Tehtävässä on 3 kuukauden koeaika. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävässä sovelletaan työehtosopimuksen mukaista kokonaistyöaikaa. Tehtävä on määräaikainen.

Pohjois-Savon Opisto on sitoutumaton kansanopisto Kuopion Hiltulanlahdessa. Järjestämme kasvatus- ja ohjausalan ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja vapaan sivistystyön koulutuksia. Opistollamme toimii myös Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus.

Tehtävään valitun tulee esittää lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset voi lähettää sähköpostitse jaana.kuukasjarvi@psko.fi


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja