Järjestyssäännöt

POHJOIS-SAVON OPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Periaatteet:

 1.  Olemme kaikki yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia

 2.  Kaikenlainen väkivalta, häirintä ja kiusaaminen ovat kiellettyä

 3.  Omalla käyttäytymisellämme edistämme työrauhaa ja turvallisuutta

 4.  Opetusta järjestetään oppimista ja opiskelijoita varten – osallistu opetukseen!

 5.  Pidämme huolta opiskelu- ja työympäristöjen siisteydestä ja turvallisuudesta

 6.  Kaikki päihteet ja vaaralliset esineet ovat kiellettyjä

 
1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN

Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998 / 630, § 28.)

Pohjois-Savon opistossa opiskelijoilla ja henkilöstöllä on oikeus opiskella ja työskennellä hyvinvoivassa ja turvallisessa oppimisympäristössä. Nämä järjestyssäännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja asetuksen mukaisesti noudatettavaksi Pohjois-Savon opistossa. Järjestyssäännöt koskevat kuitenkin kaikkia Pohjois-Savon opistossa opiskelevia opiskelijoita.

Järjestyssääntöjä noudatetaan oppimisympäristöissä, johon kuuluvat Kuopion Hiltulanlahdessa sijaitsevan Pohjois-Savon opiston tilat ja ulkoalue, kalusto, opetusvälineet ja ‐ laitteet sekä muu omaisuus. Järjestyssääntöjä noudatetaan myös oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa, opintomatkoilla (myös ulkomailla), työssäoppimispaikoissa ja sosiaalisessa mediassa. Työssäoppimispaikoissa noudatetaan lisäksi työ ‐ ja toimipaikkakohtaisia ohjeita ja sääntöjä.

 
2. OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1 Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet
Opiskelijoilla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Kaikki opiskelijat ovat tasavertaisia. Toiminnassa edistämme sukupuolten välisen tasa-arvon, kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista. Huomioimme seksuaali-ja sukupuolivähemmistöt ja heidän tasa-arvoisen asemansa. Edistämme kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä ja kulttuurien välistä ymmärrystä kouluyhteisössä.

Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Opistolla on kiusaamisen suhteen nollatoleranssi ja siihen puututaan välittömästi. Jos havaitset itseesi tai toiseen opiskelijaan kohdistuvaa kiusaamista tai häirintää puutu siihen heti. Ilmoita asiasta aina myös ryhmänohjaajalle tai opettajalle.

Jokainen oppilaitoksen jäsen on velvollinen käyttäytymisellään edistämään työrauhaa, viihtyisyyttä, siisteyttä ja turvallisuutta sekä noudattamaan hyviä käytöstapoja.

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja ohjausta, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin palveluihin esim. opiskelijahuolto ja kouluruoka.

 
2.2. Opiskelijan velvollisuudet

2.2.1 Käyttäytyminen
Opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa seuraavia järjestyssääntöjä, jotka ovat voimassa Pohjois-Savon opiston alueella ja välittömästi opiskeluun liittyvissä tilanteissa, myös työssäoppimispaikoilla ja opintoretkillä.

Opiskelijoilta edellytetään toisten ihmisten huomioonottamista ja hyviä käytöstapoja. Opiston henkilökunnalla on oikeus neuvoa ja ojentaa opiskelijoita, joiden käyttäytyminen ei ole asiallista.

Opiskelijaa, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä, voidaan rankaista kurinpidollisesti (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998 / 630, § 35 ja Perusopetuslaki 35 a§, 36§, 36 a-i§).

2.2.2 Opetukseen osallistuminen
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta erityisestä syystä hakemuksen perusteella. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998 / 630, § 34). Opiskelijan tulee suorittaa hänelle annetut tehtävät annettujen ohjeiden mukaan ja määräaikaan mennessä.  Opiskelija on velvollinen hankkimaan opiskelussa tarvittavat kirjat ja opiskelumateriaalit ohjeiden mukaisesti.

Oppitunnit alkavat ja loppuvat täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Luvattomat poissaolot, myöhästymiset ja lähtemiset oppitunneilta katsotaan järjestyssääntörikkomuksiksi, jotka kirjataan reaaliajassa tietokoneelle hallinto-ohjelmaan. Poissaoloselvityksistä on tarkemmat ohjeet opiskelijan oppaassa.
 

3. TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS, OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN JA SALASSAPITO

Pohjois-Savon opiston ja työssäoppimispaikkojen omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Opiskelijan on noudatettava työturvallisuusmääräyksiä. Opiskelijan tulee ilmoittaa opettajalle tai ohjaajalle, jos hän vahingoittaa tai hävittää opiston tai työssäoppimispaikan omaisuutta. Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallisen vahingon. Oppilaitos ei vastaa yksityisomaisuudesta.

Opiskelijan tulee noudattaa työlainsäädäntöä, työsuojeluorganisaation antamia ohjeita ja oppilaitoksen työturvallisuudesta antamia toimintaohjeita. Oppilaitoksen alueella liikennöitäessä noudatetaan liikennöintiä koskevia ohjeita.

 
Opiskelijalla on velvollisuus pitää salassa työpaikalla työssäoppimisen aikana saamansa tiedot; saman periaatteen mukaan kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden/viranhaltijoiden salassapidosta erikseen säädetään.

 
3.1. Päihteet ja vaaralliset esineet

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä. (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 28 § ja Järjestyslaki (612/2003) 9 §)

Huumeiden ja niihin rinnastettavien päihteiden ja niiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueilla, työssäoppimispaikoilla sekä oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja opintomatkoilla on kielletty. Huumeiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ja aineiden hallussapito ovat rikoksia. Mikäli opiskelija on päihdyttävien tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, hänet poistetaan heti tilanteesta ja ryhdytään jälkitoimiin Pohjois-Savon opiston päihdetyön toimintamallin mukaisesti.

Pohjois-Savon opistossa noudatetaan tupakkalakia. Tupakointi, nuuskan ja sähkösavuk‐
keiden käyttö oppilaitoksen sisätiloissa, käytössä olevilla ulkoalueilla sekä oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on kielletty. Oppilaitoksen henkilökunta on velvollinen huomauttamaan opiskelijaa lain rikkomisesta.

Opiston alueelle ei saa tuoda veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita.


4. JÄRJESTYSSÄÄNNÖISTÄ TIEDOTTAMINEN JA TARKISTAMINEN                     

Järjestyssäännöt ovat opiston opiskelijoiden ja henkilökunnan nähtävillä oppilaitoksen ilmoitustaululla ja Wilmassa. Lisäksi opiskelijoille ja heidän huoltajilleen järjestyssäännöt on saatavilla tarvittaessa tulostettuna.

Järjestyssäännöt käydään säännöllisesti läpi lukuvuoden alussa sekä käsitellään aina uuden oppilaan ja työntekijän kanssa.

Järjestyssääntöjen päivittämisen tarvetta arvioidaan lukuvuosittain. Päivittämistarpeissa kuullaan myös oppilaitoksen oppilaiden, henkilökunnan ja huoltajien mielipiteitä.

Näitä järjestyssääntöjä täydentävät Pohjois-Savon opiston asuntolan säännöt sekä opiskelijanohjauksen ja opiskeluhuollon keskeiset suunnitelmat ja ohjeet, jotka sisältyvät oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteiseen osaan.
 

Hyväksytty 3.10.2016

Rehtori

 


AjankohtaistA

UUSI MONIMUOTOKOULUTUS!

PERHEPÄIVÄHOITAJASTA VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAKSI?

VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN, 30 OSP

Koulutus ja tutkinnon osan suorittaminen antavat perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille kelpoisuuden päiväkotityöhön ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin
(Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Uusi koulutus alkaa maanantaina 14.9.2020 Pohjois-Savon opistolla Kuopion Hiltulanlahdessa.
Hae nyt monimuotokoulutukseen, joka kestää noin puoli vuotta ja koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä, etä-ja verkko-opetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tarkemmat tiedot koulutuksesta Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp

Koulutus on mahdollista suorittaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusjaksoa lukuun ottamatta perhepäivähoitajan tai muun työn ohessa.
Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa. Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: helmi.koukka@psko.fi, 040 1460212
Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio


AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN OPETTAJA

Haemme opettajaa aikuisten perusopetukseen määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2020-31.7.2021

Tulet olemaan osa innostunutta maahanmuuttajaopetuksen tiimiämme ja opetat matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden lisäksi joustavasti oman kiinnostuksesi ja osaamisesi mukaan myös muita perusopetuksen oppiaineita aikuisten perusopetuksessa opiskeleville maahanmuuttajille. Olet osana tiimiä vastuussa aikuisten perusopetuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Opetusta voi olla myös ammatillisessa koulutuksessa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tutkinnon osassa.

Edellytämme sinulta opettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 ja 1150/2017 mukaisesti. Katsomme eduksi monipuolisen opetus- ja ohjauskokemuksen, kokemuksen S2–opetuksesta ja/tai erityisopetuksesta sekä hyvät verkkopedagogiset taidot.

Tehtävässä on 3 kuukauden koeaika. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävässä sovelletaan työehtosopimuksen mukaista kokonaistyöaikaa. Tehtävä on määräaikainen.

Pohjois-Savon Opisto on sitoutumaton kansanopisto Kuopion Hiltulanlahdessa. Järjestämme kasvatus- ja ohjausalan ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta ja vapaan sivistystyön koulutuksia. Opistollamme toimii myös Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus.

Tehtävään valitun tulee esittää lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset voi lähettää sähköpostitse jaana.kuukasjarvi@psko.fi


KORONATIEDOTE 2.4.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

KORONATIEDOTE 31.3.2020 Pohjois-Savon opisto! linkki tiedotteeseen

Opiskelijoille ja huoltajille lähetetty 9.3.2020 tiedote ja ohjeistus Korona virusepidemiaan varautumisesta linkki tiedotteeseen


Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä tulkkeja että yhteisöpedagogeja