Kelpoisuus


Kelpoisuus päivähoidon (31.8.2018 saakka), lastensuojelun ja perhetyön tehtäviin

Varhaiskasvatuslain 28 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuden Varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi tuottaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, joka sisältää tai jota on täydennetty kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisen tuottavilla pakollisilla tutkinnon osilla. 

 Varhaiskasvatuslain 28 §:ssä tarkoitettu muu kelpoisuuden tuottava vastaava soveltuva tutkinto on viittomakielisen ohjauksen perustutkinto.

 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja/viittomakielen ohjaaja on kelpoinen: a) kuntien ja valtion hallinnonaloilla sekä yksityisissä palveluissa sosiaalihuollon (esim. päivähoito, lastensuojelu, perhetyö) tehtäviin Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8§:n mukaisesti: "Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto." Lain perusteluissa mainitaan, että esimerkiksi päivähoidon, lastensuojelun ja perhetyön tehtäviin soveltuva tutkinto voi olla mm. viittomakielisen ohjauksen perustutkinto (HE 226/2004). 

Kelpoisuus koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/asetus-varhaiskasvatuksesta-tarkentaa-varhaiskasvatuslain-saannoksia

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtäviin Valtioneuvoston asetuksen perusopetuslaissa säädetyn aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kelpoisuudesta (115/2004) 9a §:n mukaisesti: "Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjaajana toimimaan on kelpoinen henkilö, 1) joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon, opistoasteen tutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja jolla on koulutuksen yhteydessä hankittu tai kokemuksella osoitettu taito toimia lapsiryhmän ohjaajana taikka 2) jolla on kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana."

Kelpoisuus koulunkäyntiavustajan/koulunkäynninohjaajaksi

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805d06f1

Koulunkäyntiavustajan / koulunkäynninohjaajan kelpoisuutta ei ole määritelty lainsäädännössä, vaan työnantajat määrittelevät itse kelpoisuusehtonsa. Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon opetussuunnitelman perusteissa (2014) todetaan, että viittomakielen ohjaaja osaa toimia ohjaus-, kasvatus- ja avustamistehtävissä mm. koulussa ja oppilaitoksissa. Viittomakielen ohjaajat koulutetaan koulunkäyntiavustamisen ja ohjaamisen tehtäviin, lisäksi viittomakieli- ja kommunikaatioalan erityisosaamisensa ansioista he osaavat ohjata kouluissa erityisesti viittomakielisiä, tukiviittomia sekä puhetta tukevia kommunikaatiomenetelmiä käyttäviä. HAUSSA NYT

Pohjois-savon opisto - kansanopisto kuopiossa

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan.

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.

Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme koko Itä-Suomen alueelle Viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.

Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Lisäksi opistomme on Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion kampus. Humak kouluttaa täällä sekä viittomakielen tulkkeja että yhteisöpedagogeja